VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS

 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

 

 

DĖL VIEŠVILĖS VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

 

2004 m. gruodžio 9 d. Nr. 251V

 

Vilnius

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 4 dalimi bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-07-23 įsakymu Nr. 377, 8,4 punktu,

 

T v i r t i n u Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijos nuostatus (pridedama).

 

Direktorė                                                     Rūta Baškytė                                                                                                                                                                         

 

PATVIRTINTA

 

Valstybinės saugomų teritorijų

 

tarnybos prie Aplinkos

 

ministerijos direktorės

 

2004 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.251V

 

VIEŠVILĖS VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO

 

DIREKCIJOS NUOSTATAI

 

 

 

 

 

Bendrosios nuostatos

 

 

 

  1. 1.Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijos (toliau vadinama – direkcija) steigėjas yra valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – tarnyba). Direkcija savo veikloje vadovaujasi Aplinkos apsaugos įstatymu, Saugomų teritorijų įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Miškų įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais, specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato nuostatais, kitais teisės aktais, Aplinkos ministro bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais, Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato ir jo zonų planu, tvarkymo planu.
  2. 2.direkcija yra valstybinė biudžetinė įstaiga – juridinis asmuo, turintis antspaudą su tarnybos bei direkcijos pavadinimais, biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų sąskaitas banke.
  3. 3.Direkcijos būstinė: Eičių km. LT – 5909, Tauragės raj.
  4. 4.Šie nuostatai reglamentuoja direkcijos veiklą, nustato jos tikslus ir funkcijas, teises ir pareigas, direkcijos struktūrą ir darbo organizavimą.

 

Direkcijos tikslai ir funkcijos

 

 

 

  1. 5.     Direkcijos tikslai:

 

5.1. organizuoti natūralių Viešvilės baseino su Artosios, Gličio pelkėmis ir jas supančių Karšuvos girios miškų ekosistemų Karšuvos žemumoje, taip pat tik jai būdingos ir retos augalijos bei gyvūnijos, ypač – margųjų upėtakių nerštaviečių Viešvilės upėje apsaugą;

 

5.2. organizuoti           rezervato teritorijos ekosistemos stabilumo ir natūralios raidos apsaugą;

 

5.3. organizuoti ūkinės veiklos pažeistų gamtos kompleksų ir objektu atkūrimą;

 

5.4. organizuoti rezervato teritorijos tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją apie jos gamtinės aplinkos komponentų būklę ir pokyčius

 

5.5. vykdyti ekologinį švietimą, propaguoti gamtos apsaugos idėjas.

 

6. Direkcija, įgyvendindama jai keliamus tikslu, atlieka šias funkcijas:

 

6.1. vykdo rezervato teritorijos priežiūra ir kontrolę;

 

6.2. įgyvendina rezervato tvarkymo planą;;

 

6.3. organizuoja rezervato gamtinių ekosistemų apsaugos programų rengimą ir jų įgyvendinimą;

 

6.4. organizuoja informacinės sistemos, gamtos ekspozicijų įrengimą;

 

6.5. organizuoja ir koordinuoja rezervato teritorijos tyrimus ir stebėjimus pagal tarnybos patvirtintą programą;

 

6.6. informuoja visuomenė apie rezervato būklę, rengiamas aplinkosaugos programas;

 

6.7. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais, Tauragės ir Jurbarko miškų urėdijomis, Tauragės ir Jurbarko rajonų savivaldybėmis bei Tauragės apskrities viršininko administracija, mokslo bei mokymo įstaigomis bei kitomis valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis;

 

6.8. Pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis.

 

Direkcijos teisės ir pareigos

 

7. Direkcija turi teisę:

 

7.1 gauti iš valstybės, ir kitų Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės institucijų reikiamą informaciją valstybinio rezervato tikslams įgyvendinti bei direkcijos veiklai organizuoti;

 

7.2. turi teisę kreiptis į nacionalines ir tarptautines organizacijas, kurių veikla susijusi su saugomų teritorijų veiklos organizavimu ir aplinkosauga;

 

7.3. naudoti savo simbolius, o kartu su savivaldos institucijomis – naudoti ir tiražuoti jos teritorijai būdingų reginių bei objektų atvaizdus;

 

7.4. įstatymų nustatyta tvarka, gauti paramą direkcijos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

 

8. Direkcijos darbuotojams, vykdantiems teritorijos apsaugos ir naudojimo rėžimo laikymosi kontrolės funkcijas, gali būti suteikti valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų įgalinimai.

 

9. Direkcijos darbuotojai gali teikti gidų paslaugas valstybinio rezervato teritorijų planavimo dokumente nustatytose vietose.

 

10. Direkcijos darbuotojai, vykdantys kontrolės funkcijas, tarnybos metu turi teisę dėvėti nustatyto pavyzdžio uniformą, saugoti, nešioti ir panaudoti nustatyta tvarka tarnybinį ginklą bei specialiąsias priemonės, taip pat turi kitas įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

 

11. Direkcija turi kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais, Aplinkos ministerijos bei tarnybos įsakymais nustatytas teises.

 

12. Direkcijos pareigos:

 

12.1. išsaugoti valstybiniame rezervate esančius gamtos paveldo objektus (vertybes);

 

12.2 . užtikrinti sunaikintų ir pažeistų gamtinių kompleksų ir objektų (vertybių) atkūrimą;

 

12.3. sudaryti sąlygas taikomiesiems moksliniams tyrimams vykdyti gamtos paveldo apsaugos srityje;

 

12.4. organizuoti aplinkosauginį švietimą ir mokymą, propaguoti gamtos apsaugos idėjas;

 

12.5. užtikrinti objektyvios ir savalaikes informacijos apie valstybinio rezervato būklę teikimą valstybinėms institucijoms, nevalstybinėms organizacijoms, visuomenei.

 

Direkcijos veiklos ekonominiai pagrindai

 

 

 

13. Direkcijos funkcijoms ir valstybinėms programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Veiklai organizuoti taip pat gali būti naudojamos Jurbarko ir Tauragės savivaldybių biudžetų lėšos, taip pat lėšos, gautos už teikiamas paslaugas, kurios įskaitomos į valstybės biudžeto pajamas, kitos teisėtai įgytos lėšos.

 

                      14. Direkcijos finansiniai ištekliai naudojami:

 

14.1. direkcijai išlaikyti;

 

14.2. gamtos pavelto vertybėms išsaugoti, teritorijai tvarkyti, švietėjiškai, propagandinei bei auklėjamajai veiklai vykdyti;

 

14.3. pažeistiems gamtos, kultūros kompleksams bei objektams atkurti;

 

14.4. taikomiesiems moksliniams tyrimams ir stebėjimams vykdyti;

 

14.5. kitoms su valstybinio rezervato tikslais susijusiomis priemonėmis įgyvendinti;

 

15. Direkcijos finansinės veiklos kontrolė vykdoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

 

 

Direkcijos struktūra ir darbo organizavimas

 

 

 

16. Direkcija vadovauja direktorius, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš jų tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos Darbo sutarties bei kitų įstatymų nustatyta tvarka.

 

17. Rezervato direktorius asmeniškai atsako už rezervato ir direkcijos uždavinių įgyvendinimą bei veiklą.

 

18. Rezervato direktorius:

 

18.1. planuoja ir organizuoja direkcijos darbą;

 

18.2. rengia ir teikia tarnybos direktoriui tvirtinti metinę darbo programą;

 

18.3. nustatyta tvarka pateikia metinę direkcijos veiklos ir rezervato būklės ataskaitą tarnybai;

 

18.4. teikia tvirtinti tarnybai gamtinių ekosistemų apsaugos programas bei organizuoja jų įgyvendinimą;

 

18.5. tvirtina rezervato simbolius;

 

18.6. atstovauja direkcijai kitose gamtinių ekosistemų apsaugos programas bei organizuoja jų įgyvendinimą;

 

18.7. pagal kompetenciją kontroliuoja teisės aktų ir departamento direktoriaus įsakymų vykdymą;

 

18.8. skiria pareigoms ir atleidžia iš jų direkcijos darbuotojus (vyr. finansininką – gavus raštišką tarnybos direktoriaus sutikimą), skatina juos arba už darbo drausmės pažeidimus jiems skiria drausmines nuobaudas;

 

18.9. tvirtina direkcijos darbuotojų priemokų ir kitų išmokų dydį;

 

18.10. nustato direkcijos darbuotojams priemokų ir kitų išmokų dydį;

 

18.11. pagal kompetenciją reikia pasiūlymus tarnybai dėl rezervato valdymo, priežiūros bei darbo organizavimo tobulinimo;

 

18.12. vykdo tarnybos pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt