Konkurso aprašymas

 


 

Skelbimo nr.: 32174

 

Skelbimo data: 2016-03-29

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija

 

Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

                                                Viešvilės valstybinio gamtinio

rezervato direkcijos direktoriaus

                                                                                                2016 m.  kovo 17 d. įsakymu Nr. P2-08

 

 

VIEŠVILĖS VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

                                                           

                                                                                                                       

                                                                                                                                               

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas

2. Pareigybės lygis – A

3. Pareigybės kategorija – 11

 

II. PASKIRTIS

 

4. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijos (toliau – Direkcija) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato (toliau–  Rezervato) ir kitų priskirtų teritorijų gamtos tyrimus, stebėseną, monitoringą, alikti projektų vertinimą, aptarnauti lankytojus, vykdyti švietėjišką – propagandinę veiklą.

 

III. VEIKLOS SRITYS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –gamtos tyrimai ir jų organizavimas, saugomų teritorijų būklės vertinimas, gamtinis švietimas, projektų vertinimas,  informacijos ir konsultacijų teikimas  Direkcijos kompetencijos klausimais.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą biomedicinos mokslų srities biologijos arba zoologijos mokslų  kryptyse su specializacija entomologijos srityje

6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, LR Aplinkos ministerijos,  Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos teisės aktus, susijusius su darbo sritimi, parengtomis tyrimų metodikomis, Rezervato nuostatais, specialistų rekomendacijomis, veiklos programa kitus dokumentus, reglamentuojančius šias pareigas;

6.3. Būti darbščiu, kūrybingu, iniciatyviu, nekonfliktišku, jausti atsakomybę už atliekamą darbą, turėti organizacinių sugebėjimų,  savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.4. Sugebėti analizuoti techninius statybos, miškotvarkos projektus, mokėti įvertinti jų sprendinių galimą poveikį buveinėms ir saugomoms rūšims.

6.5. Turėti darbo gamtoje įgūdžius, reikalingus tyrimams, stebėsenai ir kitiems lauko darbams, susijusiems su gamtinės informacijos rinkimu atlikti.

6.6. Mokėti dirbti dirbti kompiuteriu su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su Arc View programa.

6.7.  Turėti ne trumpesnį kaip 1 metų darbo saugomose teritorijose ir ne  trumpesnį kaip 1 metų  darbo stažą entomologinių tyrimų srityje;

6.8.  Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles.

6.9. Turėti pakankamai gerus fizinius duomenis, leidžiančius vaikščioti sunkiomis gamtinėmis sąlygomis; sugebėti dirbti ir rinkti gamtinę informaciją lauko sąlygomis;

6.10.  Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

7.1. Atlieka Rezervato ir Rezervato apsaugos, zonos makrodrugių faunistinius, gausumo ir paplitimo tyrimus, renka ir tvarko Rezervato vabzdžių kolekciją, tikslina kitų sistematinių vabzdžių grupių rūšių sąrašus.

7.2. Dirba kitus Rezervato veiklos plane numatytus gyvosios gamtos tiriamuosius darbus.

7.3. Atlieka Rezervato ir kitų priskirtų teritorijų tyrimus, buveinių ir rūšių būklės vertinimą.

7.4. Dalyvauja derinant ūkinės veiklos, statinių techninius, miškotvarkos, apželdinimo projektus, infrastruktūros plėtros planus, teritorijų planavimo dokumentus, rengia išvadas dėl galimo poveikio gamtai Rezervato apsaugos zonoje bei kitose priskirtose teritorijose.

7.5. Atsakingas už Rezervato ir Rezervato apsaugos zonoje ir kitose priskirtose teritorijose vykdomus stebėjimus, valstybinio ir vietinio monitoringo darbus, tyrimus ir juos vykdo.

7.6. Pateikia savo tyrimų ir stebėsenos medžiagą metinei ataskaitai ir metraščiui, yra atsakingas už ataskaitos tiriamąją, stebėsenos ir monitoringo dalį.

7.7. Dalyvauja ekologinio švietimo veikloje, rašo populiarius ir mokslinius straipsnius, mokomajame take veda ekskursijas, dalyvauja gamtosauginuose renginiuose.

2.8. Teikia pasiūlymus rezervato tvarkymo plano sprendinių įgyvendinimo klausimais, rengia gamtotvarkos planus.

2.9. Atsakingas už teisės aktų, kitų dokumentų nuostatų, susijusių su tyrimais ir rūšių bei ekosistemų apsauga įgyvendinimą.

2.10. Surinktus duomenis apie saugomų rūšių radimvietes ir valstybinio monitoringo  duomenis suveda į Aplinkos ministerijos  specializuotas informacines duomenų bazes.

2.11. Atstovauja Direkciją nagrinėjant su jo kompetencija susijusius klausimus.

2.12.  Vykdo Direktoriaus nurodymus ir pavedimus, siekiant Direkcijos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo.

           

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Rezervato direktoriui.

 

        

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Adresas: Eičių k., LT-73145 Tauragės r.

 

Telefonas: 844641445

El. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt