Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorė 2014 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V3-229 pavedė saugomų teritorijų direkcijoms kovos su gyvūnų platinamomis užkrečiamomis ligomis priemonių įgyvendinimo laikotarpiu organizuoti šernų populiacijos gausos reguliavimo priemones direkcijos administruojamuose gamtiniuose rezervatuose, kuriuose medžioti draudžiama. Tad, vadovaujantis šiuo įsakymu šernų gausa bus reguliuojama ir Viešvilės valstybiniame gamtiniame rezervate. Už šernų populiacijos gausos reguliavimo organizavimą yra atsakingi direkcijos vyr. inspektorius Saulius Bartminas ir vyresn. inspektorius Laimonas Šimkus. Šernų populiacijos gausa bus reguliuojama Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatytais leistinais medžiojimo terminais, būdais, įrankiais ir priemonėmis. Šiuo metu rezervato teritorijoje laikosi apie 50-60 šernų. Bus siekiama šį skaičių sumažinti devyniasdešimčia procentų.

Tuo pačiu, informuojame medžiotojų būrelius, kurių medžioklės plotai ribojasi su rezervato teritorija, kad vadovaujantis 2014 m. vasario 5 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-110 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo šernus rezervato apsaugos zonoje galima medžioti varant iki 2014 m. kovo 1d. Taip pat patvirtintų kovos su gyvūnų platinamomis užkrečiamomis ligomis priemonių įgyvendinimo laikotarpiu leidžiama įrengti šėryklas šernams ir kitaip juos jaukinti ir vilioti, siekiant juos sumedžioti. Medžioklės plotų naudotojas, atvykęs medžioti į valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zoną, prieš pradėdamas medžioklę, privalo telefonu informuoti apie tai valstybinio gamtinio rezervato direkciją. Leidžiama sekti sužeistus medžiojamuosius gyvūnus tik iki valstybinio gamtinio rezervato ribos. Patvirtintų kovos su gyvūnų platinamomis užkrečiamomis ligomis priemonių įgyvendinimo laikotarpiu leidžiama surasti sužeistą į valstybinio gamtinio rezervato teritoriją įbėgusį šerną, apie tai prieš patenkant į valstybinio gamtinio rezervato teritoriją telefonu pranešus rezervato direkcijai, ir sulaukti šios saugomos teritorijos direkcijos atstovo, jeigu jis nusprendžia prižiūrėti sužeisto gyvūno paiešką.

Apie organizuojamą medžioklę rezervato apsaugos zonoje ar įbėgusį sužeistą šerną į rezervato teritoriją prašome informuoti direkcijos vyr. inspektorių Saulių Bartminą tel. Nr. 8 446 41445, mob. Tel Nr. 8-614 36844.

 


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt